Contact

Crisisdienst

Privacyverklaring Vivenz

Home » Privacy

Privacyverklaring Vivenz

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle cliënten en de oud-cliënten van Vivenz.

Om goede hulp /dienstverlening te kunnen leveren en om de afspraken, die wij met u hebben gemaakt, te kunnen vastleggen / uitvoeren, is het nodig dat Vivenz persoonsgegevens verwerkt. Dit doen wij zorgvuldig, waarbij wij de wettelijke eisen volgen.

1.     Persoonsgegevens die door Vivenz gebruikt worden

  • Algemene persoonsgegevens als naam, geboortedatum, contactgegevens van cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers.
  • BSN-nummers, wettelijke status.
  • Beschikking/Indicatie (WMO).
  • verslagen over het gedrag en welzijn van de cliënt, contacten van cliënt (o.a. behandelaars).
  • Indien van toepassing gegevens over de wettelijke vertegenwoordiging van de cliënt.

2.     Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens en de juridische grondslag daarvoor

Persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de taak van Vivenz. Vivenz heeft in veel gevallen afspraken gemaakt met de gemeente waarin haar cliënten wonen over de te bieden hulp. Vivenz maakt bij het uitvoeren van haar diensten een dossier aan om kwaliteit en continuïteit van de hulpverlening te borgen.

3.     Bewaartermijn

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Gegevens worden langer bewaard als daar een wettelijke verplichting bestaat.

4.     Delen van gegevens

Vivenz is terughoudend in het delen van persoonsgegevens.

Het delen van gegevens kan nodig zijn voor het uitvoeren van de diensten of als dit wettelijk verplicht is. Voorbeelden daarvan zijn o.a. het indienen van declaraties bij de financiers. Waar mogelijk gebeurt dit geanonimiseerd.

Als het in het belang van de hulpverlening nuttig is om met iemand anders (bijv. de huisarts) te overleggen, dan mag de hulpverlener dat in principe alleen doen als u daar van tevoren toestemming voor geeft.

Vivenz volgt de Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat in gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld Vivenz zo nodig zonder toestemming informatie uit kan wisselen met Veilig Thuis organisaties.

Indien Vivenz kennis heeft van een strafbaar feit dat door of tegen een cliënt is gepleegd, kan zij daarvan, zonodig zonder toestemming van de cliënt, aangifte doen bij de politie indien:

  • de ernst van het feit daartoe aanleiding geeft; of
  • een strafrechtelijke interventie noodzakelijk lijkt om het slachtoffer van het strafbaar feit te beschermen en/of om de pleger in een gedwongen kader hulp te kunnen bieden; of
  • de veiligheid van de beroepskrachten of die van anderen tot de aangifte noodzaakt.

De cliënt wordt, zo mogelijk vooraf, geïnformeerd over de melding of aangifte, tenzij hiervan moet worden afgezien in verband met de veiligheid van de cliënt, haar omgeving, van de beroepskracht of die van anderen.

Van de aangifte bij de politie wordt een aantekening gemaakt in het dossier.

5.     Rechten betrokkenen

Inzage recht
U heeft het recht op inzage in uw eigen gegevens. Wanneer blijkt dat deze gegevens niet kloppen heeft u het recht deze gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kan verzocht worden de eigen persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie of om de verwerking van gegevens te beperken.

Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als de inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen, of als Vivenz de gegevens nog nodig heeft). In dat geval zal Vivenz motiveren waarom er geen (volledig) gehoor gegeven kan worden aan het verzoek.

Recht klacht in te dienen

Vivenz behandelt persoonsgegevens zorgvuldig en probeert zich hier ook steeds in te verbeteren. Als u een tip of klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om dit te melden aan de Functionaris Gegevensbescherming van Vivenz. Hij/zij kan uw tip of klacht beoordelen en eventueel verbeteringen aanbrengen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.     Bron van de gegevens

Wij verkrijgen de persoonsgegevens van cliënten hetzij van hun zelf, hetzij van de officiële instanties (verwijzers, gemeenten etc.) Daarnaast wordt, gedurende de hulpverlening en de samenwerking informatie toegevoegd aan de persoonsgegevens door de medewerkers van Vivenz.

7.     Beveiliging

Vivenz heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige gebruik. Als persoonsgegevens (in opdracht van Vivenz) door derden worden verwerkt, dan is dat altijd op basis van een verwerkersovereenkomst waarin wordt afgesproken dat persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat worden beschermd. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden binnen en buiten Nederland.

8.     Wijzigingen

Vivenz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij bevelen aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren of er aanpassingen hebben plaatsgevonden.

9.     Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Vivenz heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die benaderd kan worden voor opmerkingen, vragen en klachten. De adresgegevens zijn:

Post

Stichting Vivenz
Langeweg 340
3331LZ Zwijndrecht
t.a.v. De functionaris Gegevensbescherming 

E-mail
Vivenz
privacy@vivenz.nl 
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming

Vragen over deze privacyverklaring kunnen gesteld worden via privacy@vivenz.nl

Versie: 1.0
Van Toepassing vanaf: 25 mei 2018

X