Contact

Crisisdienst

Vivenz Thuisbegeleiding, breed inzetbaar voor een brede doelgroep

 

Home » Vivenz Thuisbegeleiding, breed inzetbaar voor een brede doelgroep

Ondersteuning waar nodig, zo zelfstandig mogelijk

Door allerlei oorzaken raken mensen, jong en oud, in moeilijkheden. Er spelen kwesties in relaties, binnen het gezin of met instanties. Aanleiding zijn financiële-, psychische-, of opvoedingsproblemen. Door deze problemen of een combinatie hiervan, lukt het iemand soms even niet het leven op de rails te krijgen.

Vivenz Thuisbegeleiding richt zich niet op één specifieke groep mensen, maar is er voor alle personen en gezinnen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben om met de regie in eigen handen, (weer) een gelukkig leven te leiden.

Achter de voordeur

Wij werken daar waar mensen het meeste zijn: thuis. Hier wordt vaak duidelijk wat er niet goed gaat. Probleemfactoren zoals het niet (goed) kunnen lezen en schrijven, niet kunnen plannen en ordenen, het verkeerd reageren op tegenslag of het lijden onder een gespannen sfeer, zijn vaak onzichtbaar buitenshuis.
Onze ondersteuning is praktisch en gericht op samenwerking. Wij activeren, ondersteunen en bieden structuur, zodat iemand zelf stappen voorwaarts zet. Of dit nu kleine of grote stappen zijn: het uiteindelijke doel van onze begeleiding is dat er iets verandert, waardoor een persoon weer vertrouwen krijgt in zichzelf en in de ander.

Krachtgericht werken vanuit oplossingsgericht perspectief

Voor wie is Vivenz Thuisbegeleiding?

Wie bieden wij thuisbegeleiding?
Wij ondersteunen personen en gezinnen met psychosociale klachten,  pedagogische- of psychiatrische problematiek of een combinatie hiervan. Zo ondersteunen wij:

 • gezinnen met opvoedingsproblematiek;
 • multiprobleemgezinnen (een combinatie van problemen op sociaal economisch-, psychosociaal- en pedagogisch gebied);
 • volwassenen en ouderen met psychiatrische- en/of psychische problemen (ggz, verslaving en psychogeriatrie zoals dementie);
 • volwassenen en ouderen met een licht verstandelijke beperking of (chronische) ziekte;
 • volwassenen en ouderen in een (al dan niet tijdelijke) kwetsbare situatie, zoals bij ziekte of overlijden van een partner of gezinslid;
 • zorgmijders.
 •  

Hoe ondersteunen wij personen en/ of gezinnen?

Onze ondersteuning
Onze ondersteuning is van praktische-, pedagogische- en coachende aard en voorkomt of vermindert problemen.
Je kunt denken aan:

 • de organisatie van het huishouden;
 • problemen met de inkomensbesteding en administratie;
 • opvoedingsproblemen;
 • het vinden van een zinvolle daginvulling;
 • (relatie)problemen binnen of buiten het gezin;
 • het vinden en behouden van sociale contacten;
 • stervensbegeleiding en rouwverwerking.

 

 

Op eigen kracht vooruit

Op eigen kracht vooruit
Door ondersteuning te bieden, helpen wij personen of gezinnen bij het herstellen, behouden of vergroten van zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Zij nemen de eigen regie weer in handen, omdat zij eigen keuzes maken, (sociale) vaardigheden aanleren of (weer) vertrouwen krijgen in hulpverlening. Zij krijgen meer zicht in hun eigen mogelijkheden en beschikken over handvatten om pedagogische- en sociale situaties te hanteren.

 

 

 

Hoe werken wij?

Hoe werken wij?
Vivenz Thuisbegeleiding wordt ingezet door sociaal werkers of behandelaars, als aanvulling op het eigen behandel- of begeleidingsplan.
Wij werken met hen samen in een ‘tandemconstructie’. De thuisbegeleider maakt samen met de persoon of het gezin een ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan maakt inzichtelijk voor zowel degene die ondersteuning krijgt, de thuisbegeleider als voor de aanvrager/ indicatiesteller hoe de ondersteuning verloopt en of de begeleidingsdoelen worden gehaald. Onze thuisbegeleiders hebben een relevante sociale mbo-opleiding gevolgd, waarbij de focus ligt op de praktijk. Dit sluit naadloos aan bij de praktijkgerichte aanpak van Vivenz Thuisbegeleiding waar de nadruk ligt op het ‘doen’.

– Een gesprek over de kracht van Thuisbegeleiding

Hoe kan een persoon en/of een gezin gebruik maken van Vivenz Thuisbegeleiding?

Een Wmo-consulent of een professional die reeds bij een persoon of een gezin betrokken is, zoals een behandelaar of een medewerker van het sociaal team, kan een verwijzing doen naar Vivenz Thuisbegeleiding.

1. Vivenz Thuisbegeleiding vanuit de Wmo
Vivenz Thuisbegeleiding wordt ingekocht vanuit een Wmo-indicatie individuele begeleiding (arrangement één, twee of drie). Iemand die individuele begeleiding wenst, kan een indicatie aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente.  Als de indicatie individuele begeleiding aan hem/ haar (de aanvrager) is afgegeven, wordt de aanvrager door de Wmo-consulent óf de reeds betrokken professional geïnformeerd over Vivenz Thuisbegeleiding. Als de aanvrager vervolgens een voorkeur aangeeft voor Vivenz Thuisbegeleiding, geeft de Wmo een seintje aan de teamleider van Vivenz Thuisbegeleiding. Zij maakt een afspraak voor een intake met de aanvrager, de thuisbegeleider en met de professional die eventueel al is betrokken.

2. ReSet Thuisbegeleiding
Vivenz thuisbegeleiding wordt door sommige gemeenten ingekocht voor het leveren van het product ReSet Thuisbegeleiding. Tot op heden wordt ReSet geboden in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk. Een behandelaar of een sociaal werker zet ReSet in bij de persoon of het gezin die zij begeleidt. ReSet Thuisbegeleiding wordt ingezet als het lastig is om voor iemand een Wmo-indicatie te realiseren; er zijn bijvoorbeeld opvoedvragen en/of iemand is zorgmijdend. Thuisbegeleiding wordt snel ingezet om escalatie van de situatie te voorkomen. Voor de uitvoering van een ReSet traject staat maximaal 55 uur. Omdat de ondersteuning niet vanuit de Wmo wordt gefinancierd, wordt er geen eigen bijdrage gevraagd.

De reeds betrokken professional meldt een persoon of een gezin aan voor Vivenz Thuisbegeleiding via thuisbegleiding@vivenz.nl
of 088 123 7000. Na beoordeling van de aanvraag, neemt de teamleider van Vivenz Thuisbegeleiding  contact op met de betrokken professional met het verzoek de thuisbegeleider te introduceren bij de betreffende persoon of het gezin.

Kan Vivenz Thuisbegeleiding jou of degene bij wie jij (professioneel) betrokken bent ondersteunen?

Op deze kaart zie je alle gemeenten die vanuit de Wmo Vivenz Thuisbegeleiding bieden. De gemeenten die in het zwart zijn aangegeven, bieden daarnaast ReSet thuisbegeleiding.

Echter, steeds meer gemeentes kiezen ervoor om inwoners zonder Wmo- indicatie individuele ondersteuning te bieden via ReSet Thuisbegeleiding. Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden in de gemeente waar jij of jouw cliënt woont.

Natuurlijk kun je altijd contact opnemen met de teamleider van Vivenz Thuisbegeleiding om de mogelijkheden van Thuisbegeleiding voor jou of jouw cliënt te bespreken.

Je kunt contact opnemen via thuisbegleiding@vivenz.nl , 088 123 7000 of direct via Petra.Wilhelm@vivenz.nl, 06 547 14 507

 

Het centrum voor kennis en innovatie voor professionals binnen het sociaal domein

 

Expertise Centrum Sociaal Werk

Up-to-date
De competenties van de thuisbegeleiders zijn constant in ontwikkeling door het volgen van basis- en verdiepingstrainingen. Zo zijn zij allemaal opgeleid in de methodiek oplossingsgericht werken en zijn een aantal thuisbegeleiders bijgeschoold op het gebied van stress sensitieve dienstverlening en huiselijk geweld. Alle thuisbegeleiders kennen de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en passen deze toe als casuïstiek hier aanleiding toe geeft. Daarnaast is intervisie een voor ons vanzelfsprekende vorm van kennisontwikkeling, omdat wij er van overtuigd zijn dat professionals ontzettend veel leren van elkaars ervaring en expertise. 

MEEVivenz
Vivenz is één van de drie werkmaatschappijen van MEEVivenz, een overkoepelende organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. MEEVivenz staat voor goed vakmanschap, de basis van onze dienstverlening. MEEVivenz ondersteunt de professional in de eigen beroepsontwikkeling via het Expertise Centrum Sociaal Werk

Expertise Centrum Sociaal Werk
Binnen het expertisecentrum kun je kennis en ervaringen opdoen en delen met collega’s. Ook bieden we je toegang tot de scholingsagenda van MEEK2 en actuele kennis met betrekking tot het sociaal werk

Kort en krachtig gezegd:
Het expertisecentrum is het centrum voor kennis en innovatie voor alle professionals binnen het sociaal domein en in het bijzonder voor de professionals binnen MEEVivenz.

X