Contact

Crisisdienst

Missie en visie

Home » Bestuur & organisatie » Missie en visie

Missie

De missie van Vivenz, het algemene doel van onze organisatie, is het op deskundige wijze ondersteunen van kwetsbare burgers bij het volwaardig en zoveel mogelijk op eigen kracht deelnemen aan de samenleving.

Visie

Vivenz is een professionele eerstelijnsvoorziening voor (kortdurende) hulp- en dienstverlening bij problemen op het gebied van het persoonlijk en/of maatschappelijk functioneren. Deze hulp- en dienstverlening is laagdrempelig, cliëntgericht, vraaggestuurd, outreachend, onafhankelijk, lokaal georganiseerd en is er voor iedereen, van jong tot oud.

Vivenz:

  • gaat uit van de eigen kracht én de eigen verantwoordelijkheid van cliënt en cliëntsysteem;
  • is een ambitieuze en betrokken werkgever en stimuleert, waar mogelijk en verantwoord, de inzet van vrijwilligers;
  • is een betrouwbare samenwerkings- en ketenpartner.

Wij richten ons op:

  • verbetering van het persoonlijk en sociaal functioneren van de cliënt;
  • verbetering van de relaties van de cliënt;
  • toeleiding naar passende voorzieningen;
  • verwijzing (zo nodig) naar andere hulpverlenende personen of instanties.
X